Podmienky používania

Úvod

Prístupom a používaním tejto webovej lokality a mobilných hier (aplikácií) vydaných spoločnosťou Midnight Factory Games súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami používania, ako aj všetkými platnými zákonmi, podmienkami, zásadami a dohodami, ktoré môžu byť priebežne zverejňované na tejto webovej lokalite a webových lokalitách našich partnerov, ktorí vám poskytujú možnosť sťahovať a platiť za naše hry, nákupy v aplikáciách a iné služby.

Ak nesúhlasíte so všetkými týmito podmienkami používania, NEPOUŽÍVAJTE túto webovú lokalitu a/alebo si nesťahujte žiadne z našich hier.


Tieto Podmienky používania sa môžu priebežne meniť s účinnosťou od ich zverejnenia na tejto webovej lokalite. Skontrolujte túto webovú lokalitu, aby ste sa uistili, že ste sa oboznámili s aktuálnymi Podmienkami používania.


ZÁRUKY A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

VŠETKY INFORMÁCIE, SOFTVÉR A SLUŽBY PONÚKANÉ SPOLOČNOSŤOU MIDNIGHT FACTORY GAMES SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ". MIDNIGHT FACTORY GAMES TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ MIDNIGHT FACTORY GAMES NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, VYHLÁSENIE ANI GARANCIU, POKIAĽ IDE O OBSAH, PORADIE, PRESNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ JEJ INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB. MIDNIGHT FACTORY GAMES NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, VYHLÁSENIE ANI GARANCIU, ŽE INFORMÁCIE, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY BUDÚ NEPRETRŽITÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ANI ŽE BUDÚ ODSTRÁNENÉ AKÉKOĽVEK CHYBY.


MIDNIGHT FACTORY GAMES NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V INFORMÁCIÁCH, SOFTVÉRI ALEBO SLUŽBÁCH, NA KTORÉ SA ODKAZUJE ALEBO NA KTORÉ SA ODKAZUJE NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE.


SPOLOČNOSŤ MIDNIGHT FACTORY GAMES V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATY PODNIKANIA, ÚDAJOV ALEBO PRÍJMOV, SPOLIEHANIA SA NA PREZENTOVANÉ MATERIÁLY, ONESKORENÍ ALEBO PRERUŠENIA ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSTI MIDNIGHT FACTORY GAMES ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI) BEZ OHĽADU NA TO, ČI STE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.


SŤAHOVANIE A POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB PONÚKANÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE SA USKUTOČŇUJE NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO A NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY ŠKODY NA SYSTÉME VÁŠHO ZARIADENIA, STRATU ÚDAJOV ALEBO INÉ ŠKODY, KTORÉ Z TAKÝCHTO ČINNOSTÍ VYPLÝVAJÚ.


Práva na obsah

"Obsah" sa vzťahuje na všetok softvér (vrátane, ale bez obmedzenia, všetkých hier, titulov a počítačového kódu), komunikáciu (vrátane, ale bez obmedzenia, všetkých príbehov, dialógov, konceptov, dokumentácie a informácií o profile postavy), obrázky, zvuky, audiovizuálne efekty, účty, virtuálnu menu a virtuálne predmety a materiál vytvorený spoločnosťou Midnight Factory Games a/alebo získaný alebo sprístupnený počas hrania hier alebo vytvorený v priebehu hier. Obsah zahŕňa aj všetku spätnú väzbu, komentáre alebo návrhy, ktoré od vás spoločnosť Midnight Factory Games dostane v súvislosti s Hrami. Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, rozumiete a súhlasíte s tým, že všetok obsah vlastní, kontroluje a/alebo licencuje spoločnosť Midnight Factory Games. Spoločnosť Midnight Factory Games si vyhradzuje právo používať všetok Obsah na akýkoľvek účel, okrem iného vrátane všetkých komerčných a/alebo propagačných účelov, bez toho, aby vás obmedzovala alebo odškodňovala. Všetok Obsah je chránený autorskými právami podľa zákonov o autorských právach Slovenskej republiky a/alebo podobných zákonov iných jurisdikcií, ktoré ho chránia pred neoprávneným použitím. Spoločnosť Midnight Factory Games si vyhradzuje všetky práva vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv duševného vlastníctva a iných vlastníckych práv k svojim hrám a v súvislosti s nimi. Nie je povolené kopírovať, ďalej distribuovať, publikovať, vytvárať akékoľvek odvodené diela alebo inak využívať náš obsah alebo akúkoľvek jeho časť v rozpore s právami duševného vlastníctva spoločnosti Midnight Factory Games a/alebo akejkoľvek inej tretej strany. Midnight Factory Games, jej logá, názvy hier a všetky súvisiace znaky a prvky sú ochrannými známkami spoločnosti Midnight Factory Games a nesmú sa používať bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.


Ak sa má za to, že ste si ponechali akékoľvek právo, titul alebo podiel na našom Obsahu alebo akejkoľvek časti nášho Obsahu, súhlasíte s tým a týmto prestupujete výlučne a výhradne na spoločnosť Midnight Factory Games všetky svoje práva, tituly a podiely na takomto Obsahu alebo akejkoľvek časti takéhoto Obsahu bez ďalšej odmeny a na dobu neurčitú podľa všetkých platných zákonov. Ak je z akéhokoľvek dôvodu takéto postúpenie podľa platných zákonov neúčinné, udeľujete týmto spoločnosti Midnight Factory Games výhradnú, neodvolateľnú, sublicencovateľnú, prevoditeľnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na reprodukciu, úpravu, vytváranie akýchkoľvek odvodených diel, publikovanie, distribúciu, predaj, prevod, prenos, verejné vystavovanie, používanie a praktické využitie takéhoto Obsahu alebo akejkoľvek časti takéhoto Obsahu a na jeho začlenenie do iných diel v akejkoľvek forme, médiu alebo technológii, ktorá je teraz známa alebo neskôr vyvinutá. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi týmto súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých morálnych práv alebo práv na publicitu alebo súkromie, ktoré môžete mať k takémuto obsahu.


Podľa nášho uváženia môžu zástupcovia alebo technológie spoločnosti Midnight Factory Games monitorovať určitý Obsah v hrách, hoci nemôže monitorovať všetok Obsah a ani sa k tomu nezaväzuje. Môžeme upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah zverejnený v hrách alebo v akýchkoľvek zdrojoch súvisiacich s hrami, ktorý sa považuje za nevhodný alebo porušuje tieto Podmienky alebo ducha týchto Podmienok, a to podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. Ak narazíte na niečo, čo považujete za nevhodné a porušujúce tieto Podmienky, môžete nás na to upozorniť tak, že nás kontaktujete. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za obsah vytvorený používateľmi hier. To znamená, že používatelia, nie my, sú plne zodpovední za úplnosť, presnosť a/alebo užitočnosť všetkého Obsahu, ktorý nahrávajú, komunikujú, prenášajú a/alebo inak sprístupňujú prostredníctvom našich hier a súvisiacich služieb.


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Midnight Factory Games môže používať zabudované funkcie sledovania na získavanie informácií o vašom používaní hier s cieľom zlepšiť nami poskytované služby, a súhlasíte s tým, že takéto informácie sa považujú za Obsah pre všetky zámery a účely podľa týchto Podmienok.


Používanie softvéru

Softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na tejto webovej stránke alebo v obchodoch s aplikáciami, ako aj softvér dostupný na sociálnych sieťach a celá jeho dokumentácia sú autorským dielom spoločnosti Midnight Factory Games. Používanie tohto softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorá je k nemu priložená alebo je jeho súčasťou. Nemôžete používať, sťahovať ani inštalovať žiadny softvér bez toho, aby ste predtým nesúhlasili s podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, ktorá je k nemu priložená alebo je jeho súčasťou.


Pred prístupom k službe alebo jej používaním, vrátane prehliadania akejkoľvek webovej stránky Midnight Factory Games alebo prístupu k hre, musíte súhlasiť s týmito podmienkami služby a zásadami ochrany osobných údajov. Môže sa tiež vyžadovať, aby ste si v službe zaregistrovali účet (ďalej len "účet"). Registráciou konta alebo iným používaním Služby vyhlasujete, že ste starší ako 13 rokov. Ak ste vo veku od 13 do 17 rokov, vyhlasujete, že váš zákonný zástupca si tieto Podmienky preštudoval a súhlasí s nimi. Ak pristupujete k Službe zo stránky sociálnej siete (ďalej len "SNS"), ako je Facebook alebo Google+, musíte dodržiavať jej podmienky používania/služby, ako aj tieto Podmienky služby.


Nesmiete používať, kopírovať, opätovne publikovať, sťahovať, upravovať, distribuovať, licencovať, sublicencovať, dekompilovať, rozoberať, vytvárať odvodené dielo na základe alebo spätne analyzovať softvér alebo iné produkty, služby alebo procesy dostupné prostredníctvom našej webovej lokality alebo hier s výnimkou prípadov výslovne povolených v týchto pravidlách alebo v príslušnej licenčnej zmluve s koncovým používateľom. Taktiež beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, nahrávať ani sa pokúšať prenášať alebo nahrávať vírusy, adware, spyware, červy alebo akýkoľvek iný škodlivý alebo invazívny kód.


Nesmiete používať ani sa podieľať (priamo alebo nepriamo) na používaní cheatov, exploitov, automatizačného softvéru, botov, hackerov, módov alebo akéhokoľvek neoprávneného softvéru tretích strán určeného na úpravu alebo narušenie akejkoľvek hry alebo služby Midnight Factory Games.


Softvér sa dodáva "TAK, AKO JE". Spoločnosť Midnight Factory Games sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na akýkoľvek účel v súvislosti so softvérom. Používaním softvéru preberáte celé riziko.


Beriete na vedomie, že zavedenie rôznych technológií spoločnosťou Midnight Factory Games nemusí byť konzistentné na všetkých platformách a že výkon a niektoré nami ponúkané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vášho zariadenia a iného vybavenia.


Spoločnosť Midnight Factory Games vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na používanie nášho softvéru. Softvér spoločnosti Midnight Factory Games nesmiete používať na iné účely, ako sú uvedené v udelenej licencii. Za akékoľvek nezákonné používanie nášho softvéru nesiete výhradnú zodpovednosť.


Zabezpečenie

Ceníme si vašu dôveru pri poskytovaní vašich osobných informácií, preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Nezabúdajte však, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný a spoľahlivý a my nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.


Ukončenie

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podniknúť kroky, ktoré môžu zahŕňať zrušenie vášho účtu a úplný alebo čiastočný zákaz používania služby (okrem iného aj vymazaním vášho účtu), ak sa odôvodnene domnievame, že ste porušili alebo porušujete niektorú z týchto podmienok. V prípade, že pozastavíme alebo zrušíme váš účet, nebudete mať žiadny ďalší prístup k svojmu účtu a/alebo k obsahu, ktorý je s ním spojený. Ako je uvedené vyššie, Midnight Factory Games a poskytovatelia platieb elektronického obchodu tretej strany vám nevrátia žiadne peniaze za virtuálnu menu alebo virtuálne predmety získané, vyvinuté počas hier alebo zakúpené v hrách.


Ochrana osobných údajov

Používanie všetkých materiálov a informácií zaslaných prostredníctvom tejto webovej stránky a/alebo softvéru spoločnosti Midnight Factory Games alebo v súvislosti s nimi podlieha našim zásadám ochrany osobných údajov.